MONEO versiju jaunumi

 • v 1.7.73 – 08.05.2024

  • Automātiska realizācijas rēķinu veidošana, saņemot e-rēķinus un CostPocket dokumentus iesūtnē.
  • Ražošanas uzdevumu tīmekļa skatā iespējams iestatīt sistēmas krāsas brīdinājumu tām rindām, kurās dati atšķiras no vēlamās vērtības, izmantojot formulu.
  • Ražošanas uzdevumu tīmekļa skatā iespējams iestatīt datu kolonnas attēlošanos treknrakstā vai izceltā krāsā.
  • Ražošana – atskaite “Ražošanas pašizmaksas analīzes atskaite” papildināta ar informāciju, kas attēlo izejvielu datus ar partiju numuriem saražotajam artikulam.
  • Objekti. Atvieglots darbs ar komplicētu datu grāmatojumiem ar objektiem. Grāmatojot ierakstus, sistēma dod plašāku paziņojumu par vairākiem vienāda tipa objektiem vienā grāmatojuma rindā.
  • Noliktava. Derīguma termiņa kontrole saņemot preces noliktavā. Sistēmā iespējams iestatīt derīguma termiņa kontroli, norādot minimālo nepieciešamo dienu skaitu artikula grupai vai artikulam.
  • Cenu veidošana. Cenu lapās un Atlaižu lapās pievienota papildu kontrole, kas brīdina, ja produkta kods rindās atkārtojas, kas palīdz izvairīties no ievades kļūdām.
  • Klientu pasūtījumi. Mainot klientu pasūtījuma statusu iespējams iestatīt automātisku Priekšapmaksas rēķinu veidošanos un to apstiprināšanu.
  • Algas. Sistēma papildināta ar jaunām stundas un dienas algu komponentēm “Komandējuma stundas”, kas aprēķina atbilstoši stundu un dienu skaitu no laika tabeles.
  • Algas. Prombūtnes grupā pievienota jauna opcija “Apmaksa, balstoties uz kalendārajām dienām”, kas ļauj aprēķināt darba samaksu A slimības lapas gadījumā ar negadījumu darba vietā. Aprēķinot algas ar šādu parametru tiek ignorēs darbiniekam norādītā Darba laika aizpilde, un veikts aprēķins pēc norādītā % no standarta likmes vai % no vidējās izpeļņas par prombūtnes periodā esošajām kalendārajām dienām.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.
 • v 1.7.72 – 23.04.2024

  • Daudzuma vērtības noapaļošana un attēlošana ar līdz pat 10 zīmēm aiz komata.
  • FinansesAtskaite Bankas izraksta atskaite papildināta ar valūtas funkcionalitāti – tiek attēlotas vērtības valūtā.
  • Algas. Saglabājot atskaiti “Algu aprēķinu / izmaksu saraksts”, veidosies faila nosaukums “Algu aprēķinu izmaksu saraksts”, kas atvieglo failu saglabāšanu koplietošanas failu krātuvēs.
  • Piegādātāji. Maksājumu uzdevumos, laukā ĀMK tagad ir pieejams saraksts ar pieejamajām vērtībām latviešu valodā.
  • Tīmekļa saskarnes aplikācijās iespējams norādīt decimālskaitļa precizitātes attēlošanu.
  • Uzlabota lietojamība tīmekļa skenēšanas skatā – kursors automātiski tiek ievietots daudzuma laukā.
  • Piedāvājumi. Iespējams iestatīt automātisku Klientu pasūtījuma izveidi pēc Piedāvājuma apstiprināšanas.
  • Projekti. Ērtāka klientu pasūtījuma numura ievietošana Aktivitāšu ievades logā, izmantojot Ctrl+Enter/Cmd+Enter.
  • Projekti. Norādot klientu pasūtījumu numuru aktivitāšu ievadē, automātiski aizpildās noteikta projekta pozīcija.
  • Pasūtījumu pārvaldība. Tagad arī pasūtījumu pārvaldībā ir iespēja izvēlēties piegādātāja līgumu uz kura pamata veidot pasūtījumu no pasūtījumu pārvaldības.
  • Ražošana. Plūsmas svaru svara aprēķināšanas procesā tiek veikta nepieciešamā vērtības konvertācija, ņemot vērā izmaiņas ierīces csv faila.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.
 • v 1.7.71 – 09.04.2024

  • Noliktava – tīmekļa saskarne. Jauna iespēja noliktavas kustības un norakstīšanas tīmekļa saskarnē aktivizēt brīdinājumu par atkārtotu partijas numura, artikula koda un/vai daudzuma ievietošanu dokumentā, kas palīdz novērst nejaušu atkārtotu preces pievienošanu dokumentā ar skeneri.
  • Noliktava – jauns reģistrs: “Uzlīmju izdrukas”. Preču Saņemšanas un Nosūtīšanas ierakstiem iespējams automātiski vai manuāli ģenerēt preču uzlīmes pēc iestatītas formulas (dažādas uzlīmes dažādām precēm vai iepakojumiem). Uzlīmju ieraksti tiek pievienoti ierakstam un tās var izdrukāt uz dažādiem uzlīmju printeriem.
  • Cenu veidošana. Cenu formulās pievienota iespēja veidojot cenu formulu summām bez PVN un pēc aprēķina pievienot PVN, atzīmējot izvēlnes rūtiņu “Pieskaitīt vietējo PVN”.
  • Projekti. Jauna iespēja iestatīt Projekta pozīcijas Projekta grupai, kas nodrošina vajadzīgo finanšu Objektu pievienošanu dokumentu grāmatojumos, izmantojot projekta pozīciju objektu ģenerēšanas funkciju.
  • Noliktava. Veidojot nosūtīšanas ierakstu no klienta pasūtījuma, nosūtīšanas rindas laukā “Specifikācija” tiek ielasīta specifikācijai, kura ir norādīta atbilstošā klienta pasūtījuma rindā.
  • Vairākas mērvienības. Jauna iespēja norādīt noliktavas minimālo un maksimālo daudzumu dažādās mērvienībās. Vērtības tiek pārrēķinātas arī atskaitēs (min/maks daudzums), atkarībā no izvēlētās attēlošanas mērvienības.
  • Ražošana. Jauna iespēja veidot kvalitātes kontroles aktus tīmekļa saskarnē no ražošanas uzdevumu skata, norādot kvalitātes mērījuma vērtību.
  • Ražošana. Uzlabota iekšējo ražošanas pasūtījumu veidošana no Ražošanas uzdevuma: sistēma atļauj vedot atkārtotus iekšējos pasūtījumus uz to artikulu grupu, kurai nav izveidots iekšējais pasūtījums.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.
 • v 1.7.70 – 26.03.2024

  • Integrācija ar CostPocket. Papildināta MONEO integrācijas funkcionalitāte ar CostPocket. Piegādātāja kartiņas atpazīšana tagad notiek arī pēc PVN reģistrācijas numura, kas atvieglo darbu ar ES un trešo valstu piegādātājiem, kuriem bieži vien uz rēķina netiek norādīts reģistrācijas numurs, bet tikai nodokļu maksātāja numurs.
  • Klientu pasūtījumi. Sistēma ļauj veidot rēķinu ar klienta artikuliem no klientu pasūtījuma, ja preču saņēmējs ir viena juridiska persona, bet rēķina saņēmējs ir cita, piemēram, gadījumā ar pašvaldības iestādēm, kur rēķina saņēmējs ir pašvaldība. Norādot Klientu pasūtījumā Rēķina saņēmēju, Klienta artikuli tiek piemeklēti no Rēķina saņēmēja Klientu artikulu saraksta.
  • E-rēķina veidošana no Rēķina ieraksta trīspunktes.
  • Nosūtīšanas. Iepakojuma artikulu ielasīšana nosūtīšanas ierakstā tagad notiek ne tikai no artikula ražošanas specifikācijām, bet arī no klienta artikula kartītē norādītās informācijas. Tas ļauj automatizēt viena un tā paša ražojuma nosūtīšanu dažādos iepakojumos.
  • Cenu veidošana. Sistēmā iespējams aizvietot ne tikai vienu Cenu lapu, bet Cenu lapu grupu. Veidojot Atlaižu lapu, iespējams noteikt artikulu grupu, kurai nekad netiks piemērotas atlaides, piemēram, depozīta artikuli, tāpat, atlaides netiek rēķinātas Dāvanu kartēm.
  • Apstiprinājuma noteikumi. Papildināta apstiprinājumu noteikumu funkcionalitāte: vienu dokumentu tagad ir iespējams virzīt uz apstiprināšanu atkārtoti vienai un tai pašai personai apstiprinājuma procesa ķēdē.
  • API. Papildināta API pieprasījumu funkcionalitāte, kas ļauj vienā pieprasījumā iegūt informāciju par visiem pasūtījumiem piegādātājam ar daudzuma un piegādātāja vērtībām. Vairāk informācijas.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.
 • v 1.7.69 – 12.03.2024

  • Maksājumu un Maksājumu uzdevumu sarakstā pēc noklusējuma pievienota datu kolonna Samaksas veids.
  • Maksājumā un Maksājumu uzdevumā pievienota taustiņu kombinācijas funkcija Ctrl (cmd) + T, kas veic maksājuma uzdevuma grāmatošanu un saglabāšanu.
  • CostPocket integrācija – ielasot dokumentus no CostPocket sistēmas, iespējams norādīt vai importēt arī pielikumu failus no CostPocket izdevumu pārskatiem un komandējumiem.
  • Bankas savienojums – pievienota funkcionalitāte, kas ļauj veikt Atpazīšanas nosacījuma, Kontakta vai cita lauka izmaiņas vienlaicīgi vairākos iezīmētos Bankas transakciju ierakstos, izmantojot peles labo taustiņu > Darbības ar iezīmētiem ierakstiem.
  • Pamatlīdzekļu (statusa izmaiņas) inventarizācijas ieraksta sadaļā Rīkojums automātiski tiek attēloti Komisijas locekļi, ņemot vērā ierakstā norādīto Departamentu.
  • Noliktava – Norakstīšanas papildinātas ar funkcionalitāti, kas ļauj saražot iztrūkstošo atlikumu Artikuliem ar Specifikāciju gadījumos, kad jānoraksta pārdotās preces, kuras nav uzskaitītas noliktavas atlikumā. Sistēma izveido Ražošanas ierakstu ar trūkstošo Artikula daudzumu un noraksta izejvielas. Funkcionalitāte izveidota, lai atvieglotu noliktavas uzskaites procesu, kad preces tiek pārdotas ar POS rēķiniem.
  • Noliktava – atskaite Neizpildāmais iztrūkums papildināta ar funkcionalitāti, kas ļauj aprēķinos (Ieejošais daudzums) iekļaut datus no Piegādātāju līgumiem.
  • Noliktava – atskaite Artikulu kustības pārskats papildināta ar iespēju iekļaut atskaites aprēķinā datus no Piegādātāju līgumiem (jāatzīmē Plānotajās kustībās), kas papildina Artikula daudzumu plānotajā dienā.
  • Piegādātāju līgumi – funkcionalitāte papildināta ar informāciju par Artikula piegādes dienām, kas pēc noklusējuma tiek aizpildītas ar dienu skaitu no Pasūtāmā artikula kartītes. Veidojot Pasūtījumus piegādātājiem no iztrūkuma ar Apkalpošanas funkciju, kurā ir aktivizēta funkcija Saistīt ar pasūtījuma līgumiem, plānotais saņemšanas datums vai pasūtījuma datums tiek aprēķināts, ņemot vērā piegādes dienu skaitu no Piegādātāja līguma.
  • Pasūtījumi piegādātājiem – atverot tādus pasūtāmos artikulus Pasūtījumu pārvaldības logā, kuriem ir izveidots Piegādātāju līgums, tiek attēlots arī Artikula nepasūtītais daudzums un Piegādes dienu skaits no Piegādātāju līgumiem.
  • Ražošana – atskaite Ražošanas pasūtījuma statusa aprēķins papildināts ar datiem no Piegādātāju līgumiem  (plānots saņemt un plānotais atlikums). Klikšķinot uz Plānotā atlikuma daudzuma summas sistēma atver papildu atskaiti – Neizpildāms atlikums, kas attēlo informāciju arī no Piegādātāju līgumiem.
  • Pievienojot kompānijai jaunu moneo lietotāju, vienlaicīgi iespējams piešķirt piekļuvi vairākām kompānijām. Ja kompānijām sakrīt Pieejas grupas ieraksti (ieraksti importēti no vienas sagataves).
  • Noliktava – uzlabojumi lietotāja pieredzē veidojot Iekšējos pasūtījumus no Ražošanas uzdevuma. Izveidotais ieraksts tiek atvērts uz ekrāna, statusā Sagatavots pie noteiktiem iestatījumiem.
  • Uzlabojumi pārlūka saskarnē, kas novērš nejaušu vairāku ražošanas uzdevumu apstiprināšanu.
  • Uzlabojumi pārlūka saskarnē – pievienotas vairākas funkcijas, kas atvieglo datu ievadi: veidojot jaunu ierakstu, kursors automātiski ievietojas pirmajā laukā; datuma laukos tiek attēlots datuma formāts; kodu skenēšanas šablona funkcionalitāte ļauj ierakstā ielasīt vairāku datu lauku virkni.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos
 • v 1.7.68 – 27.02.2024

  • Uzlabota kontakta kartītes aizpildīšanās kontaktiem ar reģistrācijas numuru EUXXXXXXXXX – valsts netiek aizpildīta automātiski.
  • FSC – Produktu materiālu analīzes atskaite: pievienota iespēja atvērt gatavā produkta artikula kartīti no saites.
  • Pamatlīdzekļi – Pamatlīdzekļu inventarizācijas funkcionalitāte papildināta ar izdrukas formām (Pamatlīdzekļu inventarizācijas akts) un Word šabloniem (Rīkojums par bilances posteņu inventarizāciju, Rīkojums par pamatlīdzekļu un nemateriālo vērtību inventarizāciju).
  • PamatlīdzekļiPamatlīdzekļu statusa izmaiņu ieraksts papildināts ar atzīmi “Sagatavots elektroniski”, kas ļauj izdrukās aizstāt parakstu informāciju ar piezīmi par dokumenta elektronisku izveidi.
  • Noliktava Atgriezta prece no klienta. Veidojot atgrieztās preces ierakstu un izvēloties artikula Rindu sadaļā Pamatdokumenti, attēlotais saraksts ir papildināts arī ar partijas numuriem.
  • Realizācijas rēķinu eksports e-rēķinu formātā (PEPPOL UBL 3.0)
  • RažošanaVeidot iekšējos pasūtījumus materiāliem no ražošanas uzdevuma iespējams tikai norādītām artikula grupām un klasēm.
  • Dokumentu izdruku globāla krāsu pārvaldība. Dokumentu izdruku redaktorā elementiem ir pievienota elementu grupas pazīme, kas nosaka elementa stila un krāsas vērtības no dokumentu formas Grupas Stila parauga.
  • Dokumentu formu globāla kājenes un galvenes pārvaldība. Dokumentu izdruku formām iespējams norādīt vienotu kājenes un/vai galvenes saturu un stilu, kas tiek izveidots Grupas Stila paraugā. Mainot stila paraugu, mainās saturs visās dokumentu formas, kurās ir piesaistītas dotais stils.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.
 • v 1.7.67 – 13.02.2024

  • Algas – Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām. Atskaite tagad ņem vērā pieņemšanas-nodošanas aktā norādītos ienākuma gūšanas perioda datumus no/līdz vai maksājuma uzdevuma datumu un mēnesi. Papildināta informācija par ienākuma izmaksas mēnesi. Apmaksājot vairākus pieņemšanas-nodošanas aktus vienā maksājuma uzdevumā dati tiek apvienoti vai sadalīti, atkarībā no tā, vai P/N aktā ir norādīti no/līdz datumi.
  • Cenu veidošana – Preču pārcenošana vairākiem Saņemšanas ierakstiem. Iespēja veidot vienu Pārcenošanas ierakstu no vairākiem preču Saņemšanas ierakstiem gadījumos, ja ir vairākas Saņemšanas vienā dienā, kas jāapvieno vienā pārcenošanā vai cenu lapā.
  • Ražošana – Produkta sastāvs. Sistēma nodrošina iespēju automātiski veidot Produkta sastāva aprakstu balstoties uz ražotā artikula specifikāciju un tajā esošajām izejvielām, sakārtojot tās dilstošā secībā (pēc specifikācijā norādītā izejvielu daudzuma). Produkta sastāvs tiek atjaunināts mainot specifikāciju vai izejvielas.
  • Ražošanas Kvalitātes mērījumi. Sistēma veido kvalitātes kontroles aktus, kas piesaistīti Ražošanas uzdevumam. Kontroles aktos norāda vajadzīgos mērījumu rezultātus. Sistēma veic mērījumu un iestatīto kvalitātes parametru salīdzinājumu, attiecīgi piešķirot aktam statusu Pieņemts vai Nav pieņemts. Kad ražojums tiek pilnībā pabeigts, piesaistītajā kvalitātes kontroles aktā aizpildās partijas numura lauks ar ražojuma partijas numuru.
  • Tīmekļa aplikācijai Komplektācija pievienotas vairākas operatora darb optimizācijas iespējas (darbam uz mazā ekrāna (skeneri)). Tagad ir iespējams uzstādīt meklēšanas lauku, kā aktīvo un izvēlēties pirmo rindu pēc enter nospiešanas. Atveroties artikula apstiprināšanas logam, automātiski tiek iezīmēta un aktivizēta daudzuma vērtībā.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.
 • v 1.7.66 – 30.01.2024

  • Jauna funkcionalitāte: pamatlīdzekļu statusa izmaiņas – inventarizācija, kas nodrošina pamatlīdzekļu bilances vērtības pārrēķināšanu, inventarizācijas ierakstu veidošanu un inventarizācijas akta izdruku.
  • Jauna iespēja grupēt (kārtot) pārcenošanas rindas Pārcenošanas ierakstā, kas ļauj sagrupēt artikulus ierakstā pēc vērtības un galvenes izteiksmes, norādot formulas.
  • Papildu informācija Projekta ierakstā, sadaļā “Ieraksti”. Projekta pozīcija (informāciju ielasa no piegādātāja rēķina attiecīgas rindas lauka “Projekta pozīcija”). Objekts (informāciju ielasa no piegādātāja rēķina attiecīgas rindas lauka “Objekti”). Kopsummas aprēķins.
  • Papildināta ražošanas specifikāciju aprēķina funkcionalitāte. Veicot uzskaiti vairākās mērvienībās un veidojot Ražošanas specifikācijas aprēķinu ir nodrošināta ražošanas mērvienības un ražošanas soļa mijiedarbība.
  • Papildinājumi POS modulī. Nepieciešamajiem artikuliem depozīta taras artikuls pievienojas automātiski. POS rēķinā tagad iespējams pārdot un izlietot Dāvanu kartes.
  • Derīguma termiņa uzskaite artikuliem mēnešos un gados.
  • Papildināta integrācija ar Tiki-Taka Pay. Nosūtot cenas no MONEO uz Tiki-Taka tiek sūtītas cenas ar PVN.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.
 • v 1.7.65 – 16.01.2024

  • Jauna atskaite “Inventarizācijas akts”, kas satur noliktavas pašizmaksas vērtību un norakstāmās kopsummas apmēru. Papildu informācija – šeit.
  • Uzkrājumu (nākamo periodu izmaksu) uzskaites funkcionalitāte pievienota Avansa norēķinu ierakstiem.
  • Plašākas iespējas lietotāju tiesību definēšanā. Lietotāju tiesību definēšanā tagad ir iespējams norādīt tikai konkrētus laukus ierakstā, kurus lietotājam atļaut mainīt. Papildinot ierakstu ar jauniem laukiem, lietotāja tiesības nav jāatjaunina.
  • Papildu iespējas Taras uzskaitē. Veidojot Izmaksu kodu tarai, tagad ir iespējams norādīt, lai taras artikuls tiktu pievienots artikulu sarakstam Tikai tad, ja tā daudzums nav nulle. Ar šo opciju “Tikai, ja daudzums nav nulle” sistēma veic papildu pārbaudi un dzēš taras artikulu, ja tāds jau ir ierakstā. Taras uzskaite tagad ir pieejama arī Klientu pasūtījumu ierakstos.
  • Cenu veidošana ar vairāku mērvienību uzskaiti. Cenu veidošanas ieraksti “Cenas” papildināti ar kolonnu cena Pārdošanas mērvienībā. Artikula kartiņā sadaļā “Cenu lapas cenas” pievienota jauna kolona Pārdošanas cena, kur tiek rādīta artikula cena Pārdošanas mērvienībā.
  • Papildināta materiālu iekšējo pasūtījumu veidošanas funkcionalitāte. Tagad materiālu iekšējos pasūtījumus var veidot ar peles labo taustiņu no Ražošanas pārvaldības ieraksta Uzdevumu saraksta. Sistēma automātiski nosaka noliktavu, no kuras veido pasūtījumu un uz kuru noliktavu tiek pasūtīti materiāli. Pasūtīts “Uz noliktavu” vērtību nosaka ražošanas uzdevuma darba centrā norādītā noliktava. Pasūtīts “No noliktavas” vērtību nosaka galvenajos iestatījumos norādītā Noklusētā noliktava.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.
 • v 1.7.64 – 03.01.2024

  • Ērtāks darbs ar Projektu ievadi – ievadot Projekta kodu ierakstos, izvēlnē tiks attēloti tikai aktīvo projektu kodi. Pabeigto Projektu kodi būs pieejami tikai atskaitēs.
  • Ērtāka Pasūtījuma saņemto artikulu ievietošana (Pasūtījuma rindas ID) Saņemto preču ierakstā. Lai samazinātu attēloto kolonnu skaitu, logā “Ievietot saņemto preču artikulu” tiek slēptas kolonnas: Pieprasījums, Pieprasījuma rinda, Pieprasījuma daudzums, ja tajās nav datu.
  • Ērtāka Pasūtījumu piegādātājiem veidošana. Gadījumos, kad Artikulam ir Pasūtāmie artikuli un Ražotāja artikuli, mainot Ražotāja kodu, automātiski tiek nomainīts arī pasūtāmais artikuls.
  • Vārda un uzvārda pārbaude, veidojot jaunu lietotāju. Lai izvairītos no situācijas, kad vienam un tam pašam darbiniekam tiek izveidoti divi dažādi licences lietotāji ar dažādām e-pasta adresēm, sistēma pirms jauna lietotāja izveides veic vārda un uzvārda pārbaudi esošo licences lietotāju sarakstā un brīdina par tāda lietotāja esamību.
  • Diagrammu pārrēķināšana ar peles labo taustiņu tiek veikta arī diagrammām, kuru aprēķins ir apturēts. Diagrammas pārrēķina laikā tiek izņemts parametrs “Aprēķins apturēts” un veikts pārrēķins.
  • Integrācija ar FedEx. Integrācija paredz sūtījuma cenu aprēķina saņemšanu no FedEx sistēmas, sūtījuma informācijas nodošanu uz FedEx sistēmu, izmantojot API, sūtījuma izsekošanas numura saglabāšanu klientu pasūtījuma ierakstā un uzlīmju izdruku veidošanu MONEO sistēmā.
  • Jauna iespēja atsaukties uz ieraksta header laukiem, veidojot tabulas definīcijas.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.
 • v 1.7.63 – 19.12.2023

  • Ražošanas plānošana – efektīvāka ražošanas plānošana procesā no beigām uz sākumu. Atzīmējot Standarta darbības ierakstā izvēlni “Atsevišķi, kad pārvieto pa materiālu pieejamiem datumiem” darbība tiek atdalīta no pārējās plānošanas loģikas.
  • Ražošanas plānošana – jauna atskaite “Klientu pasūtījumu plānotās darbības”. Atskaite palīdz noteikt klientu pasūtījuma aprēķinātā termiņa iemeslus. Situācijās, kad klientu pasūtījuma izpilde ražošanā tiek atlikta, tā ļauj noteikt, vai atlikšanas iemesls ir noliktavā trūkstoši materiāli un/vai to piegādes termiņi, kā arī noteikt precīzi, kuras darbības un kurš materiāls ir iemesls šīm nobīdēm.
  • Jauna funkcionalitāte “Enerģētiskā vērtība” (jāpieslēdz atsevišķi), kas paredzēta pārtikas ražošanas uzskaitei. Funkcionalitāte aprēķina gatavā produkta enerģētisko vērtību, ņemot vērā ražošanas specifikācijā norādīto izejvielu daudzumu, enerģētiskās vērtības un aprēķina koeficientus. Papildu informācija šeit.
  • Integrācija ar Tiki-Taka. Tagad ir iespēja veikt datu apmaiņu ik pēc 5 minūtēm.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.
 • v 1.7.62 – 05.12.2023

  • Jaunas iespējas lietotāju tiesību kontrolēšanai uz ierakstu apstiprināšanu. Tādiem ierakstiem, kuriem ir vairāk par diviem ieraksta statusiem, piemēram:  Izveidots / Sākts / Pabeigts, tagad ir iespējams lietotājam piešķirt vai slēgt iespēju veikt doto darbību atsevišķi katram no šiem statusiem. Papildu informāciju, lasi šeit.
  • Papildināts lomu lietotāju saraksts. Jaunu lomu lietotāju nav iespējams pievienots, nenorādot konkrētu lomu. Papildu informācija šeit.
  • Iztrūkstošo preču pārskats dažādās mērvienībās. Iztrūkstošo preču pārskata atskaitei pievienota iespēja attēlot preču daudzumu Pamatmērvienībā / Ražošanas mērvienībā / Pārdošanas mērvienībā / Iepakojuma mērvienībā, lai atvieglotu dažādu lietotāju darbu ar atskaites datiem. Daudzumi atskaitē tiek aprēķināti ņemot vērā artikula kartiņā ievadīto mērvienības koeficientu. Funkcionalitāte ir pieejama tikai kopā ar papildu moduli “Vairākas mērvienības”.
  • Partijas numuru unikalitātes papildu pārbaude klientu pasūtījumos. Lai novērstu neuzmanīgas datu ievades vai rindu dzēšanas rezultātā radušās kļūdas, tagad sistēma pie kārtējā numura ģenerēšanas pārbaudīs, vai šis numurs ierakstā jau eksistē un pievienos 1,2 vai 3 numura galā, ja nepieciešams. Lai funkcionalitāte darbotos, jāaktivizē “Nodrošināt unikālus partijas numurs” Galvenajos iestatījumos > Klientu pasūtījumu parametri > Partijas Nr.
  • Atvieglota specifikācijas ievade klientu pasūtījumā. Veidojot klientu pasūtījumu, pievienojot specifikāciju, sistēma attēlo tikai tās specifikācijas, kurās šis artikuls ir ievietots. Pievienota papildu kontrole, kas neļauj pievienot artikulu, ja jaunā klientu pasūtījumā ir pievienota specifikācija, bet dotais artikuls nav šajā specifikācijā.
  • Klientu pasūtījumu izsekojamība ražošanas ierakstos. Lai ražošanas procesā nodrošinātu klientu pasūtījuma izsekojamību, atskaitē Iztrūkstošo preču pārskats pie ražošanas pasūtījuma ieraksta pievienota atsauce uz avota ieraksta numuru: ja avota ieraksts ir klientu pasūtījums, tad attēlo: KP un tā numuru, ja avota ieraksts ir iekšējais ražošanas pasūtījums, tad attēlo RAŽ.IEKP un tā numurs.
  • “Mainīt klientu nosaukumu dokumentos” iespēja POS rēķinos. Aktivizējot šo iespēju Galvenajos iestatījumos > Kontaktu parametri, tiek pievienoti papildu lauki: Klienta nosaukums, Klienta kods un PVN reģ.nr. kā viegli rediģējamus laukus dokumenta galvenē.
  • Jauni lauki – Piegādes adreses un Valsts Servisa pasūtījumu ierakstos. Tas dod iespēju meklēt vajadzīgo adresi ar Ctrl+Enter.
  • Caur API iesūtītā informācija par Saņemšanas ieraksta piegādes, muitas, DRN un citām papildu izmaksām, tiek automātiski sadalīta pa ieraksta rindām atbilstoši konfigurācijai.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.
 • v 1.7.61 – 22.11.2023

  • Darbinieku portāls ir pieejams arī angļu valodā. Darbinieku portāla saskarne un atskaites tagad ir pieejamas arī angļu valodā. Lai darbiniekam aktivizētu angļu valodas saskarni, Darbinieka kartiņā jānorāda angļu valoda. Ja Darbinieka kartiņā valodas lauks nav aizpildīts, tam tiek piešķirta valoda, kas norādīta Informācijā par kompāniju.
  • Dokumentu iesūtnes ieraksts Integrācijas modulī papildināts ar Projekta informāciju. Apstrādājot iesūtnes dokumentus, tagad ir iespējams izvēlēties arī Projektu (statusā “Procesā”). Projekta kods tālāk tiek pārnests un rēķina vai avansa norēķina dokumentu. Projekta lauks ir redzams tikai tad, ja ir pieslēgts modulis Projekti. Šī funkcionalitāte dod iespēju projektu vadītājiem sadalīt izmaksas/ieņēmumus pa projektiem, Iesūtnes, nevis grāmatvedības dokumentā.
  • Sūtot atskaites pa e-pastu tagad ir iespējams iestatīt pievienotā PDF faila nosaukumu. Atskaišu specifikācijas logā zem trīspunktes opcijas “Rādīt papildu atskaites parametrus” ir pievienota jauna iespēja – “Piesaistītā faila nosaukums”, kur iespējams iestatīt nosaukuma veidošanās formulu vai statisku tekstu. Piekļuvi šim parametram iespējams kontrolēt lietotāja pieejas tiesībās.
  • Jauna iespēja, kas ļauj atvērt Rēķina ierakstu labojumu veikšanai. No rēķina trīspunktes tagad ir iespējams atvērt un slēgt ierakstu labojumu veikšanai. Rēķinam, kas ir atvērts labojumiem ir iespēja mainīt Objektus un informāciju priekšapmaksu sadaļā. Ieraksta atvēršanas funkcionalitāte ir jāpiešķir lietotājam pieejas tiesībās, norādot “Atslēgt ierakstus” – Pilna pieeja.
  • Atskaite “Klientu aktivitātes” Projektu modulī ir papildināta ar iespēju pievienot kā papildu filtru dažādus laukus no Aktivitāšu ieraksta. Piemēram, iespējams pievienot lauku “Izpildīts” un atskaitē atlasīt tikai Izpildītās (1) vai tikai Neizpildītās (0) aktivitātes.
  • Papildināta lietotāju pieejas tiesību kontrole, kas ļauj slēgt pieeju visiem vienas aplikācijas elementiem. Norādot aplikācijas nosaukumu ar * , piemēram stock*, iespējams noslēgt pieeju visiem noliktavas elementiem. Tas atvieglo gan pieejas tiesību iestatīšanu, gan nodrošina kontroli pār tiem elementiem, kas sistēmā parādās nākotnē, piemēram, jauna atskaite Noliktavas modulī. Lai izmantotu šo iestatīšanas veidu, atsevišķi jānoslēdz piekļuve tabulām un atskaitēm.
  • Uzlabota jaunu sistēmas lietotāju pievienošanas saskarne. Ir vienādota saskarne jauna lietotāja veidošanas procesam, deaktivējot “+” un “kopēt” pogas esoša lietotāja ierakstā.
  • Ražošanas pasūtījums papildināts ar daudzuma lauku otrajā mērvienībā. Izmantojot uzskaiti divās mērvienībās, ražošanas darbiniekiem ir ērtāk strādāt ar ražošanas mērvienībām, tādēļ ražošanas pasūtījumā ir izveidoti papildu lauki: “Pabeigts daudzums mērvienībā” un “Atlicis daudzums mērvienībā”.
  • Pasūtījumu pārvaldības ieraksts papildināts ar obligāti aizpildāmo lauku kontroli. Mainot rindas statusu no “Pieprasījums” uz “Grozā” sistēma kontrolē obligāti aizpildāmo laukus, kas norādīti galvenajos iestatījumos, pasūtījumu parametros, tāpat kā mainot statusu no  “Procesā” uz “Grozā”.
  • Papildināta iztrūkuma aprēķināšanas funkcionalitāte Pasūtījumu pārvaldības ierakstā. Ieraksta rindas, kas nākušas no Iepirkuma pieprasījuma, mainot statusu uz Pasūtīts vai Apstiprināts nepalielina Iztrūkumu. Mainot virsrindas statusu uz “Procesā” aprēķinātais daudzums sanāk 0 vai mazāk netiek veidota apakšrinda ar nulles vai negatīvu daudzumu.
  • Pasūtījuma pārvaldībā rindām ar statusu “Pieprasījums” tiek attēlota mērvienība.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.
 • v 1.7.60 – 07.11.2023

  • Jauna iespēja veidot dinamiskus datumu filtrus. Ierakstu sarakstos ir pievienota iespēja izveidot un saglabāt dinamiski mainīgus datuma filtrus attiecībā pret šodienu, piemēram: vakardiena, iepriekšējie 3 mēneši, pēdējās 7 dienas untml. Lai atvieglotu tāda filtra uzstādīšanu, visiem datuma laukiem ierakstu sarakstos ar Ctrl+Enter (Cmnd+Enter) var izsaukt iespējamos filtrācijas piemērus un tos arī koriģēt, ja tas ir nepieciešams. Piemēram, izvēloties pēdējās 3 dienas, filtra logā tiks ievietots atlases parametrs now(-2):now, to var mainīt, piemēram uz 10 dienas, attiecīgi ierakstot -2 vietā -9.
  • Importa datu funkcija. Ir pievienota jauna iespēja veidot garus komentārus Importa datu funkcijā, laukā “Apraksts interfeisā”, kas ļauj detalizēti aprakstīt importa funkcijas darbību. Apraksts parādīsies importa specifikācijas logā, pie Importa funkcijas palaišanas.
  • Secīgas importa funkcijas. Pievienota iespēja izpildīt vairākas importa funkcijas vienu aiz otras, norādot nākamo importa funkciju laukā “Papildu importi”. Tas ļauj vienu un to pašu failu apstrādāt vairākas reizes ar dažādām importa funkcijām automātiski.
  • Pievienoti jauni lauki Komandējuma ierakstā.  Komandējuma ierakstā pievienoti divi jauni lauki: Mērķis un Rīkojuma datums, lai no dotā ieraksta būtu iespējams veidot un izdrukāt Komandējuma rīkojumu. Esošais lauks “Datums” pārsaukts par “Grāmatojuma datums”.
  • Papildināta iztrūkuma aprēķināšanas funkcionalitāte Pasūtījumu pārvaldības logā.  Artikula kopējais iztrūkums Pasūtījuma pārvaldības artikula virsrindā tagad tiek aprēķināts, ņemot vērā gan ražošanas, gan citus pieprasījumus un to statusu dinamiskās izmaiņas, kuras veic lietotājs.
  • Mērvienība iepirkuma pieprasījumā. Ievietojot artikulu Iepirkuma pieprasījuma rindā, laukā Mērvienība ievietojas artikula mērvienības vienība no artikula kartītes.
  • Iepirkuma pieprasījumu statusi. Ir mainīti Pasūtījuma pieprasījuma statusu nosaukumi uz “Atlikuma papildināšana” un “Iztrūkuma izpilde”.
  • Iepirkuma pieprasījuma datu pievienošana Pasūtījumam piegādātājam. Pasūtījumā piegādātājiem, laukā “Pieprasījuma rindas ID”, uz Ctrl+Enter tiek attēlotas Iepirkuma pieprasījuma nepasūtītās artikulu rindas. Ievietot kādu no tām, pasūtījumā ievietojas viss pieprasījuma saturs un vēl nepasūtītais artikula daudzums.
  • Pievienota jauna funkcija Iepirkuma pieprasījuma logā zem trīspunktes “Veidot pasūtījumu piegādātājiem”. Pasūtījums piegādātājiem izveidojas ar tām rindām, kurās ir ievadīts Piegādātājs. Atkārtoti veidojot Pasūtījumu piegādātājiem no tā paša pieprasījuma, sistēma veido jaunu pasūtījuma ierakstu vai papildina esošo pasūtījumu, ja tas ir statusā Saglabāts, ievietojot tās pieprasījuma rindās, kuras vēl nav ievietotas nevienā pasūtījumā piegādātājiem. Pasūtījumus piegādātājiem veido tikai apstiprinātiem pieprasījumiem.
  • Veidojot Saņemšanas no Pasūtījuma piegādātājam ar ierakstos individuāli definētajiem laukiem, informācija tajos tiek pārnesta. Izveidojot individuālus (custom) laukus Pasūtījumi piegādātājiem un Saņemšanas tabulās ar vienādiem nosaukumiem, informācija tajos automātiski tiek pārnesta no Pasūtījuma piegādātājiem ieraksta uz Saņemšanu, ja Saņemšana tiek veidota no trīspunktes.
  • Rēķina logā papildu informācija par klientu. Papildināta informācija par klientu, kas attēlojas Rēķina logā zem klienta nosaukuma, tagad tur tiek attēlota arī tālruņa un mobilā tālruņa informācija.
  • Servera informācija. Lauks “API adrese” tagad attēlo adresi, kuru var izmantot API pieprasījumiem.
  • Atsevišķi dokumentu izdruku pdf faili e-pasta pielikumā. Pievienota iespēja sūtot vairākus dokumentus vienā e-pastā, piemēram, rēķinus, veidot katra dokumenta izdruku kā atsevišķu pdf faila pielikumu. Iepriekš tika veidots viens fails ar visām izdrukām.
  • Jaunas kompānijas izveide no kompāniju saraksta loga. Pievienota iespēja licences administratoram veidot savai licencei jaunu kompāniju, nospiežot uz pogas “Veidot jaunu kompāniju” kompāniju izvēles logā. Kad kompānijas izveide uz servera ir pilnībā pabeigta, kompānijas nosaukums kļūst aktīvs un tai var pieslēgties. Statusa izmaiņas var atjaunināt izmantojot pārlādes pogu. Sazinieties ar MONEO klientu atbalstu, lai aktivizētu šo iespēju savai licencei.
  • Noklusējuma datu kārtošana ierakstu sarakstos. Ierakstu saraksta logam ir pievienota sistēmas noklusējuma kolonna un tās kārtošana. Piemēram, Rēķiniem – dilstoši pēc rēķina datuma. Šī datu kārtošana būs aktīva pēc funkcijas “Atcelt loga redakcijas” izpildes.
  • Diagrammu attēlošana ņemot vērā lietotāju tiesības. Lietotājam ar tiesību ierobežojumiem diagrammās tiks attēloti tikai tie dati, kuriem lietotājam ir pieeja.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.