MONEO versiju jaunumi

 • v 1.7.61.7 – 05.12.2023

  • Jaunas iespējas lietotāju tiesību kontrolēšanai uz ierakstu apstiprināšanu. Tādiem ierakstiem, kuriem ir vairāk par diviem ieraksta statusiem, piemēram:  Izveidots / Sākts / Pabeigts, tagad ir iespējams lietotājam piešķirt vai slēgt iespēju veikt doto darbību atsevišķi katram no šiem statusiem. Papildu informāciju, lasi šeit.
  • Papildināts lomu lietotāju saraksts. Jaunu lomu lietotāju nav iespējams pievienots, nenorādot konkrētu lomu. Papildu informācija šeit.
  • Iztrūkstošo preču pārskats dažādās mērvienībās. Iztrūkstošo preču pārskata atskaitei pievienota iespēja attēlot preču daudzumu Pamatmērvienībā / Ražošanas mērvienībā / Pārdošanas mērvienībā / Iepakojuma mērvienībā, lai atvieglotu dažādu lietotāju darbu ar atskaites datiem. Daudzumi atskaitē tiek aprēķināti ņemot vērā artikula kartiņā ievadīto mērvienības koeficientu. Funkcionalitāte ir pieejama tikai kopā ar papildu moduli “Vairākas mērvienības”.
  • Partijas numuru unikalitātes papildu pārbaude klientu pasūtījumos. Lai novērstu neuzmanīgas datu ievades vai rindu dzēšanas rezultātā radušās kļūdas, tagad sistēma pie kārtējā numura ģenerēšanas pārbaudīs, vai šis numurs ierakstā jau eksistē un pievienos 1,2 vai 3 numura galā, ja nepieciešams. Lai funkcionalitāte darbotos, jāaktivizē “Nodrošināt unikālus partijas numurs” Galvenajos iestatījumos > Klientu pasūtījumu parametri > Partijas Nr.
  • Atvieglota specifikācijas ievade klientu pasūtījumā. Veidojot klientu pasūtījumu, pievienojot specifikāciju, sistēma attēlo tikai tās specifikācijas, kurās šis artikuls ir ievietots. Pievienota papildu kontrole, kas neļauj pievienot artikulu, ja jaunā klientu pasūtījumā ir pievienota specifikācija, bet dotais artikuls nav šajā specifikācijā.
  • Klientu pasūtījumu izsekojamība ražošanas ierakstos. Lai ražošanas procesā nodrošinātu klientu pasūtījuma izsekojamību, atskaitē Iztrūkstošo preču pārskats pie ražošanas pasūtījuma ieraksta pievienota atsauce uz avota ieraksta numuru: ja avota ieraksts ir klientu pasūtījums, tad attēlo: KP un tā numuru, ja avota ieraksts ir iekšējais ražošanas pasūtījums, tad attēlo RAŽ.IEKP un tā numurs.
  • “Mainīt klientu nosaukumu dokumentos” iespēja POS rēķinos. Aktivizējot šo iespēju Galvenajos iestatījumos > Kontaktu parametri, tiek pievienoti papildu lauki: Klienta nosaukums, Klienta kods un PVN reģ.nr. kā viegli rediģējamus laukus dokumenta galvenē.
  • Jauni lauki – Piegādes adreses un Valsts Servisa pasūtījumu ierakstos. Tas dod iespēju meklēt vajadzīgo adresi ar Ctrl+Enter.
  • Caur API iesūtītā informācija par Saņemšanas ieraksta piegādes, muitas, DRN un citām papildu izmaksām, tiek automātiski sadalīta pa ieraksta rindām atbilstoši konfigurācijai.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.
 • v 1.7.61.6 – 22.11.2023

  • Darbinieku portāls ir pieejams arī angļu valodā. Darbinieku portāla saskarne un atskaites tagad ir pieejamas arī angļu valodā. Lai darbiniekam aktivizētu angļu valodas saskarni, Darbinieka kartiņā jānorāda angļu valoda. Ja Darbinieka kartiņā valodas lauks nav aizpildīts, tam tiek piešķirta valoda, kas norādīta Informācijā par kompāniju.
  • Dokumentu iesūtnes ieraksts Integrācijas modulī papildināts ar Projekta informāciju. Apstrādājot iesūtnes dokumentus, tagad ir iespējams izvēlēties arī Projektu (statusā “Procesā”). Projekta kods tālāk tiek pārnests un rēķina vai avansa norēķina dokumentu. Projekta lauks ir redzams tikai tad, ja ir pieslēgts modulis Projekti. Šī funkcionalitāte dod iespēju projektu vadītājiem sadalīt izmaksas/ieņēmumus pa projektiem, Iesūtnes, nevis grāmatvedības dokumentā.
  • Sūtot atskaites pa e-pastu tagad ir iespējams iestatīt pievienotā PDF faila nosaukumu. Atskaišu specifikācijas logā zem trīspunktes opcijas “Rādīt papildu atskaites parametrus” ir pievienota jauna iespēja – “Piesaistītā faila nosaukums”, kur iespējams iestatīt nosaukuma veidošanās formulu vai statisku tekstu. Piekļuvi šim parametram iespējams kontrolēt lietotāja pieejas tiesībās.
  • Jauna iespēja, kas ļauj atvērt Rēķina ierakstu labojumu veikšanai. No rēķina trīspunktes tagad ir iespējams atvērt un slēgt ierakstu labojumu veikšanai. Rēķinam, kas ir atvērts labojumiem ir iespēja mainīt Objektus un informāciju priekšapmaksu sadaļā. Ieraksta atvēršanas funkcionalitāte ir jāpiešķir lietotājam pieejas tiesībās, norādot “Atslēgt ierakstus” – Pilna pieeja.
  • Atskaite “Klientu aktivitātes” Projektu modulī ir papildināta ar iespēju pievienot kā papildu filtru dažādus laukus no Aktivitāšu ieraksta. Piemēram, iespējams pievienot lauku “Izpildīts” un atskaitē atlasīt tikai Izpildītās (1) vai tikai Neizpildītās (0) aktivitātes.
  • Papildināta lietotāju pieejas tiesību kontrole, kas ļauj slēgt pieeju visiem vienas aplikācijas elementiem. Norādot aplikācijas nosaukumu ar * , piemēram stock*, iespējams noslēgt pieeju visiem noliktavas elementiem. Tas atvieglo gan pieejas tiesību iestatīšanu, gan nodrošina kontroli pār tiem elementiem, kas sistēmā parādās nākotnē, piemēram, jauna atskaite Noliktavas modulī. Lai izmantotu šo iestatīšanas veidu, atsevišķi jānoslēdz piekļuve tabulām un atskaitēm.
  • Uzlabota jaunu sistēmas lietotāju pievienošanas saskarne. Ir vienādota saskarne jauna lietotāja veidošanas procesam, deaktivējot “+” un “kopēt” pogas esoša lietotāja ierakstā.
  • Ražošanas pasūtījums papildināts ar daudzuma lauku otrajā mērvienībā. Izmantojot uzskaiti divās mērvienībās, ražošanas darbiniekiem ir ērtāk strādāt ar ražošanas mērvienībām, tādēļ ražošanas pasūtījumā ir izveidoti papildu lauki: “Pabeigts daudzums mērvienībā” un “Atlicis daudzums mērvienībā”.
  • Pasūtījumu pārvaldības ieraksts papildināts ar obligāti aizpildāmo lauku kontroli. Mainot rindas statusu no “Pieprasījums” uz “Grozā” sistēma kontrolē obligāti aizpildāmo laukus, kas norādīti galvenajos iestatījumos, pasūtījumu parametros, tāpat kā mainot statusu no  “Procesā” uz “Grozā”.
  • Papildināta iztrūkuma aprēķināšanas funkcionalitāte Pasūtījumu pārvaldības ierakstā. Ieraksta rindas, kas nākušas no Iepirkuma pieprasījuma, mainot statusu uz Pasūtīts vai Apstiprināts nepalielina Iztrūkumu. Mainot virsrindas statusu uz “Procesā” aprēķinātais daudzums sanāk 0 vai mazāk netiek veidota apakšrinda ar nulles vai negatīvu daudzumu.
  • Pasūtījuma pārvaldībā rindām ar statusu “Pieprasījums” tiek attēlota mērvienība.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.
 • v 1.7.60.6 – 07.11.2023

  • Jauna iespēja veidot dinamiskus datumu filtrus. Ierakstu sarakstos ir pievienota iespēja izveidot un saglabāt dinamiski mainīgus datuma filtrus attiecībā pret šodienu, piemēram: vakardiena, iepriekšējie 3 mēneši, pēdējās 7 dienas untml. Lai atvieglotu tāda filtra uzstādīšanu, visiem datuma laukiem ierakstu sarakstos ar Ctrl+Enter (Cmnd+Enter) var izsaukt iespējamos filtrācijas piemērus un tos arī koriģēt, ja tas ir nepieciešams. Piemēram, izvēloties pēdējās 3 dienas, filtra logā tiks ievietots atlases parametrs now(-2):now, to var mainīt, piemēram uz 10 dienas, attiecīgi ierakstot -2 vietā -9.
  • Importa datu funkcija. Ir pievienota jauna iespēja veidot garus komentārus Importa datu funkcijā, laukā “Apraksts interfeisā”, kas ļauj detalizēti aprakstīt importa funkcijas darbību. Apraksts parādīsies importa specifikācijas logā, pie Importa funkcijas palaišanas.
  • Secīgas importa funkcijas. Pievienota iespēja izpildīt vairākas importa funkcijas vienu aiz otras, norādot nākamo importa funkciju laukā “Papildu importi”. Tas ļauj vienu un to pašu failu apstrādāt vairākas reizes ar dažādām importa funkcijām automātiski.
  • Pievienoti jauni lauki Komandējuma ierakstā.  Komandējuma ierakstā pievienoti divi jauni lauki: Mērķis un Rīkojuma datums, lai no dotā ieraksta būtu iespējams veidot un izdrukāt Komandējuma rīkojumu. Esošais lauks “Datums” pārsaukts par “Grāmatojuma datums”.
  • Papildināta iztrūkuma aprēķināšanas funkcionalitāte Pasūtījumu pārvaldības logā.  Artikula kopējais iztrūkums Pasūtījuma pārvaldības artikula virsrindā tagad tiek aprēķināts, ņemot vērā gan ražošanas, gan citus pieprasījumus un to statusu dinamiskās izmaiņas, kuras veic lietotājs.
  • Mērvienība iepirkuma pieprasījumā. Ievietojot artikulu Iepirkuma pieprasījuma rindā, laukā Mērvienība ievietojas artikula mērvienības vienība no artikula kartītes.
  • Iepirkuma pieprasījumu statusi. Ir mainīti Pasūtījuma pieprasījuma statusu nosaukumi uz “Atlikuma papildināšana” un “Iztrūkuma izpilde”.
  • Iepirkuma pieprasījuma datu pievienošana Pasūtījumam piegādātājam. Pasūtījumā piegādātājiem, laukā “Pieprasījuma rindas ID”, uz Ctrl+Enter tiek attēlotas Iepirkuma pieprasījuma nepasūtītās artikulu rindas. Ievietot kādu no tām, pasūtījumā ievietojas viss pieprasījuma saturs un vēl nepasūtītais artikula daudzums.
  • Pievienota jauna funkcija Iepirkuma pieprasījuma logā zem trīspunktes “Veidot pasūtījumu piegādātājiem”. Pasūtījums piegādātājiem izveidojas ar tām rindām, kurās ir ievadīts Piegādātājs. Atkārtoti veidojot Pasūtījumu piegādātājiem no tā paša pieprasījuma, sistēma veido jaunu pasūtījuma ierakstu vai papildina esošo pasūtījumu, ja tas ir statusā Saglabāts, ievietojot tās pieprasījuma rindās, kuras vēl nav ievietotas nevienā pasūtījumā piegādātājiem. Pasūtījumus piegādātājiem veido tikai apstiprinātiem pieprasījumiem.
  • Veidojot Saņemšanas no Pasūtījuma piegādātājam ar ierakstos individuāli definētajiem laukiem, informācija tajos tiek pārnesta. Izveidojot individuālus (custom) laukus Pasūtījumi piegādātājiem un Saņemšanas tabulās ar vienādiem nosaukumiem, informācija tajos automātiski tiek pārnesta no Pasūtījuma piegādātājiem ieraksta uz Saņemšanu, ja Saņemšana tiek veidota no trīspunktes.
  • Rēķina logā papildu informācija par klientu. Papildināta informācija par klientu, kas attēlojas Rēķina logā zem klienta nosaukuma, tagad tur tiek attēlota arī tālruņa un mobilā tālruņa informācija.
  • Servera informācija. Lauks “API adrese” tagad attēlo adresi, kuru var izmantot API pieprasījumiem.
  • Atsevišķi dokumentu izdruku pdf faili e-pasta pielikumā. Pievienota iespēja sūtot vairākus dokumentus vienā e-pastā, piemēram, rēķinus, veidot katra dokumenta izdruku kā atsevišķu pdf faila pielikumu. Iepriekš tika veidots viens fails ar visām izdrukām.
  • Jaunas kompānijas izveide no kompāniju saraksta loga. Pievienota iespēja licences administratoram veidot savai licencei jaunu kompāniju, nospiežot uz pogas “Veidot jaunu kompāniju” kompāniju izvēles logā. Kad kompānijas izveide uz servera ir pilnībā pabeigta, kompānijas nosaukums kļūst aktīvs un tai var pieslēgties. Statusa izmaiņas var atjaunināt izmantojot pārlādes pogu. Sazinieties ar MONEO klientu atbalstu, lai aktivizētu šo iespēju savai licencei.
  • Noklusējuma datu kārtošana ierakstu sarakstos. Ierakstu saraksta logam ir pievienota sistēmas noklusējuma kolonna un tās kārtošana. Piemēram, Rēķiniem – dilstoši pēc rēķina datuma. Šī datu kārtošana būs aktīva pēc funkcijas “Atcelt loga redakcijas” izpildes.
  • Diagrammu attēlošana ņemot vērā lietotāju tiesības. Lietotājam ar tiesību ierobežojumiem diagrammās tiks attēloti tikai tie dati, kuriem lietotājam ir pieeja.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.