MONEO versiju uzlabojumi 2018

 

1.3.2.1 – 2018.06.22

 • Atskaite > Klienta aktivitātes>norādīt galveno tālruni un kontaktpersonu atskaitē pie klienta
 • Iespēja uzstādīt datuma formātu kompānijas un lietotāja līmenī, noderīgi Lietuvai
 • DL tabelē virstundu neievietošanās pie summētā darba laika
 • Iespēju nosūtīt e-pastu ja atskaite ir tukša
 • CEF: atskaites pārrēķins fonā un pārveide par grafiku
 • Laukos, kuros ievadāms kontakts, iespēja ievadīt kontakta reģistrācijas numuru
 • Aktivitāšu ievade, ja mainas projekts, lai var atgrāmatot un iegrāmatot un saistītajās aktivitātēs arī nomainas
 • Atlaides piešķiršana pasūtījumam
 • Aizliegums grāmtot ražošanas ierakstus ar datumu, kas ir nākotnē
 • Atskaitēm pielikt iespēju pievienot pie periodiskām darbībām
 • Projekta pārskata atskaite
 • Noliktavas papildinājumi: klientu pasūtījumu izmaiņu pārskats
 • Artikulu kustības pārskatā iespēja iekļaut plānoto kustību
 • Noliktavas papildinājumi: Iztrūkstošo preču pārskats
 • Brāķa ievadīšana, brāķa atskaite
 • Veidojot saņemšanu, sistēma pārbauda, vai ir piegādātāju pasūtījums
 • Noliktavas papildinājumi:plānotās nosūtīšanas pārskats
 • Algas. Summētā darba laika uzskaites periodi
 • Baneriem iespēja pievienot ārējo linku
 • Projektu informācijas atskaite
 • Neapmaksāto rēķinu žurnālā – kavēts pa periodiem, lai var atšifrēt rēķinus
 • Piedāvājumos iespēja ievietot artiklu – alternatīvu
 • Dokumentu formu piesaistē iespēja sagrupēt dažādas formas vienā izdrukā un PDF
 • Dokumentu formās iespēja vertikāli izlīdzināt arī tādus tekstus, kas ir tikai vienā rindā
 • Iespēja pievienot rindai attēla linku
 • Reģistrā iespēja pievienot virsraksta rindu
 • Iespēja emitēt daudzas dāvanu kartes – konkrētai noliktavai
 • Noteikt lietotājiem atļautos klientu pasūtījuma statusus
 • Uztaisīt starpatskaiti lai servisa pasūtījumā var izdrukāt darbatabulas artikulu sadaļu
 • Ražojumā brāķa iemesls
 • Priekšapmaksas atlikuma atskaitē radīt iespēju, lai var redzēt priekšapmaksas summu bez PVN
 • Jauns iestatījums Realizācijas parametros, noklusējuma samaksas termiņš.
 • Iespēja atlasīt Personas dokumentu, tā informāciju, izdrukas sagatavē
 • Iztukšot tabulu “Priekšapmaksas” IREKos pēc to kopēšanas.
 • Bankas atpazīšanas kritērijā Datu aizpildīšanā Kontakta kodam papildus lauciņš kontakta nosaukums
 • Izsaucot GG Atlikumu skatā, iespēja ielikt ķeksīti lai konta nosaukumi sadalās vairākās rindās
 • Iespēja koriģēt PVN kolonnu, kases Ieņēmumu/izdevumu orderos
 • Vajadzētu iespēju no vienas saņemšanas taisīt vairākas noliktavas kustības
 • Atskaišu atlases sadaļā rādīt klienta koda vietā nosaukumu
 • Dāvanu kartes – vajag gan kam pārdots, gan kas atprečoja, kā arī filtru ja emitē iepriekš
 • Neatmaksāto rēķinu žurnālā atlases lauks Klase
 • Valūtas priekšapmaksu funkcionalitāte
 • Lauks “Reģistrācijas nr.” master iestatījumos Informācija par kompāniju
 • Saņemto preču žurnāls – pa grupām
 • Ražošanas plānā – darbību pārvietošana pārvieto tikai pašu pirmo uz citu datumu
 • Iepakojuma specifikāciju sasaistes settings
 • Klientu pasūtījumu žurnālā – iespēju redzēt BP
 • Grāmatojuma klasē ķeksītis par obligātajām kolonnām
 • PN akti no autoratlīdzības līgumiem iekš Naudas plūsmas
 • Algas. Darījuma veidā pievienot jaunu veidu “Algas avanss”
 • Artikulu kustības pārskatā iespēja neiekļaut klientu
 • GDPR: funkcionalitāte testa bāzes importam
 • DEV: Finanšu atskaitē kontu ievietošanas logu pārveidot par dinamisku, kas attēlo, kuri konti ir jau ievietoti
 • Algas. Prombūtnēs vajag brīdinājumu par dīvainu datumu
 • LBC: Ienākošo preču žurnāls pārdošanas cenās
 • Ražošanas plānā nepieciešams redzēt nedēļu noslodzi neapstiprinātajiem ražošanas pasūtījumiem
 • Servisa pasūtījumu apvienošana – lai veidotu apvienoto rēķinu
 • Galvenā grāmata secība pēc darbinieka (kontakta) nosaukuma
 • Ražošanu veidošana no nosūtīšanas > vajag nosūtīšanas datumu izmantot par pamatu ražošanas datumam
 • Automātiska priekšapmaksas rēķinu piesaiste ja rēķins ir servisa pasūtījumam
 • Sērijas numurā iespēja norādīt brīdinājuma tekstu un vajag arī iespēju atlasīt pēc tā
 • Savienojums ar Kases aparātu no realizācijas rēķina
 • Rēķina ievadīšana – Ja ir vairāki kontakti ar vienādu vārdu, tad brīdināt
 • GDPR: pieslēdzoties login serverim nepieciešams secured web sockets
 • GDPR: nepieciešams reģistrs, kurā saglabātos visas lietotāju darbības

1.1.9.3 – 2018.03.06

 • Autoratlīdzību uzskaite (autoratlīdzību līgumi, izmaksu veidi, iestatījums)
  • Autoratlīdzību līgumu grāmatošana
  • Autoratlīdzības aprēķins maks. uzdevumā + grāmatošana no maksājuma uzdevumiem
  • Autoratlīdzību izmaksas apkalpošana + neapmaksātās summas lauks autoratlīdzības līgumā
  • Pievienoti autoratlīdzību pieņemšanas nodošanas akti to grāmatošana un apmaksa
  • Izmaksāto autoratlīdzību iekļaušna soc. atskaitē
  • Pievienotas autoratlīdzību summas EDS eksportā par FP izmaksātajām summām
  • Iespēja grāmatot kopējo akta summu no autoratlīdzību aktiem
  • Maksājumu un kases izdevumu orderu veidošana no autoratlīdzības akta ieraksta, kā arī maksājumu saraksts akta ierakstā
 • Servisa pasūtījumu – rēķinu uzskaites funkcionalitāte
  • Pie darba tabulām rāda informāciju par summām kuras vēl nav piestādītas
 • Darba tabulas – Preču atgriešanas funkcionalitāte
 • Saņemto preču žurnālā, iespēju caur custom atskaitēm pielikt pvn reģ.nr.
 • Cenu aprēķins balstoties uz piegādātāja artikulu – līdz šim bija tikai no artikula pašizmaksas un cenas.
 • Rēķina rindās pazīme par to vai ignorēt noliktavas mainīšanu vai nē
  • Situācija: Rēķins maina noliktavas atlikumu, bet tajā ir papildus rindas no darba tabulām, kuras jau ir norakstītas.
 • PVN Kases princips – norādāms piegādātāja kartiņā un tiek fiksēts ienākošajos rēķinos
 • Sadalīt priekšapmaksas rēķinu pa PVN kodiem
 • Darba tabula piedāvā atjaunot negrāmatotu rēķinu
 • Neapmksāto rēķinu žurnālā filtrācija pa piegādes adresēm
 • 0003234: Ražojumu grāmatojumi – iespēja nodefinēt grāmatošanas algoritmu ražošanas ierakstam balstoties uz ierakstam parametriem
  • finanšu modulī iestatījumi “Grāmatošanas noteikumi” un “grāmatošanas formulas”
  • 0003222: Iespēja locīt vārdus, kas rakstīti CapsLock.
 • Papildinājumi vārdu locīšanai, lai korekti tiktu veikta līdzskaņu mija, ja saknē tiek lietoti lielie burti
 • 0003262: Valūtas kurss automātiskajā importā – jābūt ķeksim, lai var pārlikt uz nākamo dienu
 • Partijas datiem – Brīdinājuma teksts, parādas rēķinos, klientu pasūtījumos un servisa pasūtījumos
  • Atskaitēs NK un AKP var atlasīt
 • Iespēja no servisa pasūtījuma veidot Piedāvājumu
 • Iespēja no Piedāvājuma veidot Klientu pasūtījumu
 • Iespēja veidot darba tabulu no piedāvājuma
 • BP pārskatā par rēķiniem pielikta iespēja balstīties uz FIFO summu
 • Bankas importā kontaktu meklēšanā ieslēgta alternatīvās puses meklēšana: ja nav atrasts klients, tiek meklēts piegādātājs un otrādi. Atrodot otras puses kontaktu, dokumenta puse tiek apgriezta otrādi un bankas summa ienesta ar mīnusa zīmi
 • Servisa pasūtījumos – Partijas datu vēstures atskaite
 • 0003301: Algu aprēķinu / izmaksu sarakstā iespēja summēt vairākas komponentes
 • 0003375: GDPR: Iespēja ar pieejas tiesībām noslēpt atsevišķus ieraksta laukus
 • 0003369: Iespēja jebkurai atskaitei noņemt datumu/laiku
 • 0003370: Iespēja izekpsortēt (un atticīgi ieimportēt) piesaistītos failus
 • 0003382: Iespēja noskaidrot, kuri ieraksti ir aizskāruši atgrāmatojamā noliktavas dokumenta artikulus
 • Sistēmas notikumu žurnāls Administrācijas modulī
 • Iestatījums – izlaist parastos artikulus veidojot nosūtīšanu no klientu pasūtījuma
 • Brīdināt par klientiem ar vienādiem nosaukumiem – Rēķinos, Klientu pasūtījumos, Servisa pasūtījumos
 • Servisa pasūtījumā, pie darba tabulām rādīt cik ir nepiestādītā summa
 • Pievienota iespēja izvadīt līguma laukus algas saraksta atskaitē
 • Iespēja norādīt vidējās izpeļņas aprēķina mēnešu skaitu
 • Atļaut mainīt pašizmaksu parastiem artikuliem – rēķinos un darba tabulās

1.1.3.6 – 2018.01.23

 • Pievienots eksports – “Pārskats par visstundām”
 • Iespēja specifikācijā noteikt izejošo artikulu pašizmaksas proporciju gadījumiem, kad iziet divi artikuli un pašizmaksa jāsadala ne 50:50.
  • Papildu lauks artikula ierakstā – derīguma dienas. Izmantojas automātiski izviedotjot “derīgs līdz” datumu ražošanas ierakstā, kas tiek ievietots partiju info ierakstā
 • Fixed-Width importa iespēja – tagad Moneo programmā var importēt arī Fixed-Width formāta failus
 • 0003090: Salīdzināšanas akti – klients un piegādātājs
 • Iespēja klienta pasūtījumos ievietot artikulu no pasūtāmiem artikuliem
  • ​Artikula veidošana no pasūtāmiem artikuliem + jauni lauki piegādātāja artikulā
  • Rēķinos un Piedāvājumus – saliktais artikula izvēles logs
 • Pievienota iespēja Word dokumentos arī ievietot tabulas
  • ​Formula priekš piemaksu tabulas izvades word dokoumentos
  • Pievienota iespēja Word dokumentos arī ievietot tabulas
  • Rindas nosacījums word šablona tabulās, lai ir iespēja filtrēt rindas, kuras tiek un kuras netiek izvadītas
 • 0002809: Word šablona saglabāšana – lai var izvēlēties vai saglabāt vai nē
 • 0003122: Iespēja workflow ierakstā norādīt matricas laukus
  • iespēja norādīt shortcut key priekš elementa
 • Dāvanu kartes funkcionalitāte rēķinā
 • Artikulam jauns lauks funkcionalitāte – Dāvanu karte un Servisa
  • Servisa artikulam papildinas Partijas datu ieraksts ar pārdošanas info Dāvanu kartēm pārdošanas tabula
 • 0003123: Ražošanā iespēja automātiski aizpildīt sērijas numuru gan ieejošiem gan izeošiem artikuliem
  • jauni parametri ražošanas parametros, lai uzstādītu ieejošo un izejošo sēriju veidošanos
 • Pievienots individuālo neapliekamo minimumu imports algu modulī
 • iespēja dok formās piesaistīt ierakstu saraksta attēlošanu pēc jebkādiem atlases parametriem. Ievietojas līdzīgi kā parasta atskaite, tikai atskaites tips jānorāda “tabula”
 • 0003145: PVN maksātājs/nemaksātājs noteikšana
  • ​PVN kodu grupām iespēja noteikt rādīšanu realizācija/piegādātāji
  • Debitoru un kreditoru konts pa PVN zonām
 • Automātisks cenu lapu pārrēķins – Pie artikula cenas un pašizmaksas izmaiņām tiek pārrēķinātas cenu lapu cenas (ja ieslēgts automātiskais pārrēķins)
 • 0003176: Artikulu grupā iespēja noteikt obligātās artikulu klases tipus

 

2017. gada jauninājumi  |  2016.gada jauninājumi