Privātuma politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt Tevi par tādas Tavas personiskās informācijas izmantošanu, kas ir sakrāta Tavu vizīšu laikā kādā no mūsu mājas lapām.

Datu apstrādes apjoms

Šo Jūsu personas datu pārvaldnieks ir Latvijā reģistrēts uzņēmums SIA “Moneo Latvia”.

“Moneo Latvia” SIA apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami SIA “Moneo Latvia” komercdarbības veikšanai. SIA “Moneo Latvia” apstrādās personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams SIA “Moneo Latvia”un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

 

Datu drošība un izmantošana

Viens no mūsu vietnes mērķiem ir informēt Tevi par to, kas mēs esam un ko mēs darām. Lai labāk sniegtu Tev nepieciešamos pakalpojumus vai informāciju, mēs varam apkopot un izmantot personisko informāciju (piemēram, vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu). Tādēļ mēs varētu izmantot Tavu personisko informāciju, lai:

​Uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē;

  • nodrošinātu klientam informāciju par SIA “Moneo Latvia” produktiem un pakalpojumiem;
  • klientu atbalsta vajadzībām;
  • un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

​Lai optimizētu savus pakalpojumus, mēs Tavus personiskos datus, iespējams, vēlēsimies izmantot tiešajam mārketingam. Tā kā mēs cienām Tavu privātumu, Tavus personas datus mēs izmantosim tikai šim nolūkam un ja nepieciešams, mēs lūgsim Tavu piekrišanu pirms datu izmantošanas tiešajā mārketingā. Mēs arī gribētu izmantot šo informāciju statistikas vajadzībām un pētniecībai, bet tikai anonīmi.

SIA “Moneo Latvia” veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu.

SIA “Moneo Latvia” apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ SIA “Moneo Latvia” ir saņēmusi Personas datus.

 

Sīkdatņu politika

SIA “Moneo Latvia” ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („Cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.

 

Trešās puses

SIA “Moneo Latvia” nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. SIA “Moneo Latvia” nodos Personas datus SIA “Moneo Latvia” piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz SIA “Moneo Latvia” un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos SIA “Moneo Latvia” pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

SIA “Moneo Latvia” apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

  • Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām;
  • Klients ir devis savu piekrišanu.

Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai.

 

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Nepieciešamības gadījumā Tu esi tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par Tevi ir saglabāti, rakstot SIA “Moneo Latvia” pa e-pastu: info@moneo.lv vai zvanot pa tālruni +371 6290 1155.

 

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

SIA “Moneo Latvia” ir tiesīga grozīt Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem.