Sveiki!

Šie ir MONEO programmatūras lietošanas noteikumi. Lūgums tos apstiprināt.

 1. Piekrišana lietošanas noteikumiem

Turpmākie lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz uzņēmuma vadības sistēmas “MONEO” (turpmāk – MONEO) lietošanu. Pirms uzsākt lietot MONEO jebkuram lietotājam ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem. Noteikumi ir neatņemama sastāvdaļa no līguma starp MONEO pieteicēja un lietotāja (turpmāk – Klients, Jums, Jūs) un SIA “Moneo Latvia” (turpmāk – Piegādātājs), neatkarīgi no savstarpēji uzņemto saistību formas. Uzsākot izmantot MONEO pakalpojumus, kā arī izmantojot MONEO pakalpojumus pēc tam, kad Jūs esat saņēmuši paziņojumu par izmaiņām Noteikumos, Jūs izsakāt savu piekrišanu ievērot Noteikumus un uzņemties abpusējas saistības starp Jums un Piegādātāju (turpmāk – Puses).

Ja šie Noteikumi  ir pretrunā ar jau iepriekš noslēgtu vienošanos starp Jums un SIA “Moneo Latvia”, iepriekš noslēgtā vienošanas ir spēkā visā tās darbības laikā un šie Noteikumi ir piemērojami vienīgi tādā apjomā, kurā tie nav pretrunā ar iepriekš noslēgto vienošanos.

 1. MONEO lietošanas uzsākšana un apliecinājums par pārstāvības tiesībām

Uzsākt lietot MONEO programmu vai saņemt pieeju MONEO tiešsaistes pakalpojumiem var piesakot Jūsu uzņēmumu MONEO konsultantam vai tiešsaistē – https://moneo.lv/kompanija/. Piesakot uzņēmumu, Jūs apliecināt, ka Jums ir nepieciešamās pārstāvības tiesības vai pilnvarojums, lai rīkotos un uzņemtos saistības attiecīgās juridiskās personas vārdā. Katram papildus lietotājam ir pienākums iepazīties un apliecināt piekrišanu lietošanas Noteikumiem.

 1. Pakalpojuma apraksts

MONEO ir tiešsaistes uzņēmuma vadības sistēma, kuras piekļuvei tiek izmantota Piegādātāja īpaši izstrādāta programmatūra (turpmāk – Programma). Piegādātājs piešķir Klientam neekskluzīvas tiesības nomāt Programmas licenci, un atbilstoši Noteikumiem, lietot Programmu tās paredzētajiem mērķiem.

Klients izvēlas attiecīgu Programmas licences apjomu atkarībā no Klienta vajadzībām un nepieciešamā gala lietotāju skaita, Programmas funkcionalitātes apjoma un citiem MONEO piedāvātajiem pakalpojumiem.

Pēc noklusējuma visiem klientiem tiek nodrošināts MONEO atbalsta 4. līmenis. Klientam jebkurā laikā ir iespēja izvēlēties citu atbalsta līmeni atbilstoši MONEO atbalsta noteikumiem (atbalsta noteikumi).

Papildus izvēlētajam licences apjomam un atbalsta līmenim, Klients  jebkurā laikā var izvēlēties saņemt arī citus pakalpojumus, kurus piedāvā Piegādātājs. Informāciju par papildus piedāvātajiem pakalpojumiem var atrast mājaslapā (https://moneo.lv/cenas/), sazinoties ar Piegādātāju vai apkalpojošo partneri.

Piegādātāja papildus piedāvātie pakalpojumi (Priekšizpēte, Ieviešana, Attālinātais atbalsts, u.c.) tiek sniegti pēc atsevišķa pieprasījuma un vienošanās noslēgšanas starp Pusēm.

 1. Cenu lapa

Spēkā esošā Piegādātāja nodrošināto pakalpojumu un licenču nomas maksu cenu lapa ir Piegādātāja mājas lapā (https://moneo.lv/cenas/).

Atbalsta 4. līmenis visiem Klientiem tiek nodrošināts bez papildus maksas. Izvēloties papildus atbalsta pakalpojumus atbilstoši MONEO atbalsta noteikumiem, tiem tiek piemērota atbilstošā pakalpojuma maksa (atbalsta noteikumi).

Piegādātājam ir tiesības veikt izmaiņas cenu lapā, par to informējot Klientu vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

 1. Saistību termiņš

Saistības starp Piegādātāju un Klientu stājas spēkā ar Klienta apliecinājumu par iepazīšanos ar Noteikumiem un apliecinājumu par saistību uzņemšanos. Pēc Klienta pieprasījuma, var tikt izvēlēta atsevišķa līguma, kas ir balstīts uz Noteikumiem, parakstīšana ar elektronisko parakstu sazinoties ar Piegādātāju. Pušu saistības ir spēkā bez termiņa ierobežojuma, izņemot Noteikumos norādītos gadījumus, kuros šīs saistības noteiktā kārtībā var tikt izbeigtas.

 1. Norēķinu kārtība

Rēķins par attiecīgi sākotnēji izvēlēto lietotāju skaitu un papildus izvēlētajiem pakalpojumiem Klientam tiek izrakstīts ar saistību uzņemšanās apstiprinājumu. Turpmākos rēķinus Piegādātājs izraksta mēneša sākumā par tekošo mēnesi. Ja nomas periods tekošajā mēnesī ir 10-22 dienas, rēķins tiek izrakstīts par pusi mēnesi, savukārt, ja periods ir mazāks par 10 dienām, rēķins netiek izrakstīts.

Piegādātājs izraksta un nosūta Klientam rēķinus elektroniski uz norādīto e-pasta adresi. Klients veic apmaksu pamatojoties uz Piegādātāja izrakstītu rēķinu. Pieeja Programmai un MONEO pakalpojumiem tiek nodrošināta pēc rēķina apmaksas.

Lai pieteiktu licences apjoma izmaiņas vai saņemtu papildus pakalpojumus, Klients par to informē Piegādātāju, kurš nākamo rēķinu izraksta atbilstoši Klienta vajadzībām.

 1. Piegādātāja tiesības un pienākumi

Pēc samaksas saņemšanas, Piegādātājs nodrošina Klientam piekļuvi MONEO un Programmai atbilstoši nolīgtajam licences apjomam.

Piegādātājam ir tiesības veikt uzlabojumus un izmaiņas Programmā jebkurā laikā pēc Piegādātāja ieskatiem. Piegādātājs savlaicīgi paziņo Klientam par jebkurām izmaiņām, kas skar Programmas funkcionalitātes apjomu Programmas lietotnē vai nosūtot informāciju uz Klienta norādīto e-pasta adresi.

Piegādātājam ir tiesības informēt Klientu par jebkurām izmaiņām Programmā, Noteikumos vai par citām MONEO aktualitātēm Programmas lietotnē vai nosūtot par to informāciju uz Klienta norādīto e-pasta adresi.

Piegādātājam ir tiesības redzēt un piefiksēt lietotāju darbības Programmā ar mērķi attīstīt un veicināt Programmas funkcionalitāti un lietošanas ērtumu.

Piegādātājs Programmas licences nomas maksas ietvaros veic datubāzes rezerves kopijas, to saglabāšanu vismaz 2 neatkarīgos datu centros.

Piegādātājam ir pienākums nodrošināt datu apstrādes prasību ievērošanu atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem.

 1. Klienta tiesības un pienākumi

Klients apņemas izmantot Programmu saskaņā Noteikumiem un atbilstoši nolīgtajam licences apjomam.

Klientam regulāri jāpārliecinās par veiksmīgi izveidotām datu bāzes teksta kopijām, ja Programmas serveris atrodas pie Klienta.

Klientam ir tiesības saņemt atbalstu saskaņā ar Atbalsta noteikumiem un izvēlēto atbalsta līmeni.

Klients var jebkurā laikā iegādāties papildus MONEO vai Programmas funkcionalitāti, vai saņemt citus pakalpojumus saskaņā ar MONEO cenu lapu vai Pasūtītāja piedāvājumu.

Piesakot licences nomu vai pakalpojumus, Klientam ir pienākums norādīt savu e-pasta adresi, kas tiks izmantota Noteikumos paredzētās sarakstes, paziņojumu un rēķinu saņemšanai. Mainoties e-pasta adresei Klientam ir pienākums nekavējoties par to paziņot Piegādātājam.

Atbilstoši MONEO cenu lapai, Klientam ir tiesības pievienot atbilstošu skaitu Programmas gala lietotāju. Klients ir atbildīgs par to, ka katrs no šiem lietotājiem ievēro Noteikumus.

 1. Programmas lietošanas ierobežojumi

Klientam nav tiesības izmantot Programmu, ja nav apmaksāts rēķins par Programmas licences nomu vai saņemtajiem pakalpojumiem noteiktajā apjomā un noteiktajā periodā.

Kavējot maksājumu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības palēnināt Programmas lietotāju darbu.

Kavējot maksājumu ilgāk par 45 (četrdesmit piecām) dienām, Pasūtītājam ir tiesības liegt pieeju Programmai.

Klients nomā Programmas licences un lietotājam nepāriet īpašumtiesības uz Programmu. Programmā ievadītie dati ir Klienta īpašums.

Izbeidzot saistības ar MONEO, Klientam ir jāizdzēš Programma no savas datortehnikas. Piegādātājs Programmā nodrošina datu eksportu, lai Klientam būtu iespēja piekļūt saviem datiem nelietojot Programmu.

Atbilstoši MONEO cenu lapai un Klientam izvēlētajam funkcionālajam apjomam, Klientam ir atļauts pievienot atbilstošu skaitu saistīto uzņēmumu. Lai pievienotu papildus saistītos uzņēmumus Puses noslēdz atsevišķu vienošanos. Piegādātājam ir tiesības pārtraukt pakalpojuma sniegšanu un Programmas licences nomu, ja Klients šo iespēju ir izmantojis ar Klienta nesaistīta uzņēmuma pievienošanai.

Bez Piegādātāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, Programmu nav atļauts nodot lietošanā, pārdot, iznomāt vai kā citādi nodot Programmas lietošanas tiesības trešajām personām.

Klientam ir aizliegts Programmu pārveidot, piemērot, tulkot vai iekļaut citās datorprogrammās, bez Piegādātāja atsevišķas rakstiskas piekrišanas.

 1. Autortiesības

Autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz Programmu ekskluzīvi pieder SIA “Moneo Latvia”.

 1. Programmas uzturēšanas pienākumi

Piegādātājs veic uzturēšanu tādai Programmas funkcionalitātei, kādu Klients iegādājies no Piegādātāja saskaņā ar Noteikumiem, arī Klienta papildus pasūtītajām izmaiņām vai uzlabojumiem, kurus pēc atsevišķas vienošanās ir ieviesis Piegādātājs. Piegādātājs var veikt izmaiņas Programmā atbilstoši Noteikumiem vai Klienta pieprasījumam.

Piegādātājs Programmas licences nomas maksas ietvaros:

 • nodrošina jaunāko Programmas versiju pieejamību un automātisku to atjaunošanos;
 • pēc Klienta pieprasījuma izveido pieeju elektronisko pieteikumu sistēmai, kurā ir iespēja norādīt uz Programmatūras nepilnībām, reģistrēt vēlamo funkcionalitāti vai jebkuru cita veida pieteikumu un sekot līdz pieteikuma izpildei;
 • nodrošina MONEO atbalstu saskaņā ar Klienta izvēlēto atbalsta līmeni;
 • informē Klientu par jaunumiem attiecībā uz Programmu.
 1. Īpašie noteikumi

Piegādātājam ir tiesības uzņemtās saistības nodot citai juridiskai personai, kas šajā gadījumā pilnā apmērā pārņem Piegādātāja uzņemtās saistības. Šādos gadījumos Piegādātājs rakstiski par to informē Klientu 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu saistību izbeigšanai. Ja kāda no pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, pušu uzņemtās saistības paliek spēkā un to noteikumi ir saistoši puses tiesību pārņēmējam.

 1. Atbildības ierobežojumi

Programma tiek piedāvāta Klientam tādā funkcionalitātē un pieejamībā, kāda tā ir (“as is” un “as- available”).

Piegādātājs nenes atbildību par Programmas piemērotību Klienta vajadzībām. Klientam ir pienākums izvērtēt vai Programma vai citi MONEO pakalpojumi atbilst Klienta vajadzībām un iecerētajiem izmantošanas mērķiem.

Piegādātājs nenes atbildību par Klientam nodarītiem materiāliem zaudējumiem, kas saistīti ar: 

 • Programmas neieplānotām vai nejaušām darbībām, kuras neatkarīgi no Piegādātāja rīcības var ietekmēt Klienta datortehniku, citas datorprogrammas vai datu bāzi;
 • zaudētiem datiem Klienta datu bāzēs vai Programmā;
 • kļūdām Programmā, kas radušās sakarā ar Programmas un Klienta izmantoto datorprogrammu un datortehnikas nesavietojamību;

Piegādātājs nav atbildīgs par tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, kas Klientam radušies Programmas vai MONEO pakalpojumu izmantošanas rezultātā.

 1. Konfidencialitātes noteikumi

Puses apņemas neizpaust jebkādu informāciju par otru Pusi, ko Puses ir ieguvušas saistību  izpildes gaitā bez otras Puses rakstveida piekrišanas, izņemot, ja šī informācija ir publiski pieejama, nav būtiska vai otrai Pusei bija zināma pirms saistību uzņemšanās brīža. Šis nosacījums ir spēkā gan saistību spēkā esamības laikā, gan arī 3 (trīs) gadus pēc tam.

Iepriekš minēto informāciju Pusei ir tiesības izpaust bez otras Puses iepriekšējas atļaujas, ja Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošie tiesību akti uzliek par pienākumu to izpaust tiesību aktos norādītajām personām un institūcijām, kā arī griežoties tiesā pret otru Pusi.

 1. Soda sankcijas un saistību izbeigšana

Ja Klients nav apmaksājis Piegādātāja rēķinus norādītajos termiņos, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt Klientam maksāt līgumsodu 0.2% apmērā no nenomaksātās summas, ko aprēķina par katru kavējuma dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no uzņemto saistību izpildes.

Piegādātājam ir tiesības vienpersoniski izbeigt pušu saistības, ja Klients nav apmaksājis Piegādātāja rēķinus vairāk kā 2 (divus) mēnešus no to izrakstīšanas datuma.

Ja Klients pārkāpj Noteikumus, Piegādātājam ir vienpersoniskas tiesības nekavējoties pārtraukt   saistības ar Klientu un pieprasīt zaudējumu atlīdzību, ja tādi ir radušies Klienta pārkāpuma rezultātā.

Jebkura puse var izbeigt uzņemtās saistības, ja par to 3 (trīs) mēnešus iepriekš ir paziņots otrai pusei.

Saistību pārtraukšanas gadījumā Klienta pienākums ir norēķināties ar Piegādātāju par licences nomu un saņemtajiem pakalpojumiem līdz saistību pārtraukšanas datumam.

 1. Nepārvarama vara

Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem (ugunsgrēks, ūdensplūdi, zemestrīces, epidēmijas, karadarbība, streiki, u.c.), kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību, skartajai pusei ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi par šādu apstākļu iestāšanos.

Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā sešus mēnešus, vai ir par pamatu Puses saistību turpmākas izpildes neiespējamībai, katrai pusei ir tiesības izbeigt uzņemtās saistības bez tiesībām prasīt zaudējumu atlīdzību, par to rakstveidā informējot otru pusi.

 1. Citi noteikumi

Noteikumu piemērošanai un Pušu savstarpējo saistību interpretēšanai tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesību normas.

Strīdi starp pusēm ir izšķirami Latvijas Republikas tiesa saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Ja viens vai vairāki Noteikumu nosacījumi kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem vai neizpildāmiem, tas nekādā veidā neietekmēs un neierobežos pārējo Noteikumu nosacījumu spēkā esamību. Šajā gadījumā Puses apņemas panākt spēku zaudējušo Noteikumu nosacījumu nomaiņu ar jauniem, iespējami līdzvērtīgiem, juridiski spēkā esošiem nosacījumiem tā, lai paliktu spēkā sākotnēji nodibinātās tiesības, ņemot vērā Pušu sākotnēji paredzēto saistību apjomu.

____________________

Aktuālais Noteikumu publikācijas datums: 22.04.2020.

Pēdējo izmaiņu datums: 22.04.2020.

Lejupielādēt pdf