v 1.7.62 – 05.12.2023

  • Jaunas iespējas lietotāju tiesību kontrolēšanai uz ierakstu apstiprināšanu. Tādiem ierakstiem, kuriem ir vairāk par diviem ieraksta statusiem, piemēram:  Izveidots / Sākts / Pabeigts, tagad ir iespējams lietotājam piešķirt vai slēgt iespēju veikt doto darbību atsevišķi katram no šiem statusiem. Papildu informāciju, lasi šeit.
  • Papildināts lomu lietotāju saraksts. Jaunu lomu lietotāju nav iespējams pievienots, nenorādot konkrētu lomu. Papildu informācija šeit.
  • Iztrūkstošo preču pārskats dažādās mērvienībās. Iztrūkstošo preču pārskata atskaitei pievienota iespēja attēlot preču daudzumu Pamatmērvienībā / Ražošanas mērvienībā / Pārdošanas mērvienībā / Iepakojuma mērvienībā, lai atvieglotu dažādu lietotāju darbu ar atskaites datiem. Daudzumi atskaitē tiek aprēķināti ņemot vērā artikula kartiņā ievadīto mērvienības koeficientu. Funkcionalitāte ir pieejama tikai kopā ar papildu moduli “Vairākas mērvienības”.
  • Partijas numuru unikalitātes papildu pārbaude klientu pasūtījumos. Lai novērstu neuzmanīgas datu ievades vai rindu dzēšanas rezultātā radušās kļūdas, tagad sistēma pie kārtējā numura ģenerēšanas pārbaudīs, vai šis numurs ierakstā jau eksistē un pievienos 1,2 vai 3 numura galā, ja nepieciešams. Lai funkcionalitāte darbotos, jāaktivizē “Nodrošināt unikālus partijas numurs” Galvenajos iestatījumos > Klientu pasūtījumu parametri > Partijas Nr.
  • Atvieglota specifikācijas ievade klientu pasūtījumā. Veidojot klientu pasūtījumu, pievienojot specifikāciju, sistēma attēlo tikai tās specifikācijas, kurās šis artikuls ir ievietots. Pievienota papildu kontrole, kas neļauj pievienot artikulu, ja jaunā klientu pasūtījumā ir pievienota specifikācija, bet dotais artikuls nav šajā specifikācijā.
  • Klientu pasūtījumu izsekojamība ražošanas ierakstos. Lai ražošanas procesā nodrošinātu klientu pasūtījuma izsekojamību, atskaitē Iztrūkstošo preču pārskats pie ražošanas pasūtījuma ieraksta pievienota atsauce uz avota ieraksta numuru: ja avota ieraksts ir klientu pasūtījums, tad attēlo: KP un tā numuru, ja avota ieraksts ir iekšējais ražošanas pasūtījums, tad attēlo RAŽ.IEKP un tā numurs.
  • “Mainīt klientu nosaukumu dokumentos” iespēja POS rēķinos. Aktivizējot šo iespēju Galvenajos iestatījumos > Kontaktu parametri, tiek pievienoti papildu lauki: Klienta nosaukums, Klienta kods un PVN reģ.nr. kā viegli rediģējamus laukus dokumenta galvenē.
  • Jauni lauki – Piegādes adreses un Valsts Servisa pasūtījumu ierakstos. Tas dod iespēju meklēt vajadzīgo adresi ar Ctrl+Enter.
  • Caur API iesūtītā informācija par Saņemšanas ieraksta piegādes, muitas, DRN un citām papildu izmaksām, tiek automātiski sadalīta pa ieraksta rindām atbilstoši konfigurācijai.
  • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.