v 1.7.61 – 22.11.2023

 • Darbinieku portāls ir pieejams arī angļu valodā. Darbinieku portāla saskarne un atskaites tagad ir pieejamas arī angļu valodā. Lai darbiniekam aktivizētu angļu valodas saskarni, Darbinieka kartiņā jānorāda angļu valoda. Ja Darbinieka kartiņā valodas lauks nav aizpildīts, tam tiek piešķirta valoda, kas norādīta Informācijā par kompāniju.
 • Dokumentu iesūtnes ieraksts Integrācijas modulī papildināts ar Projekta informāciju. Apstrādājot iesūtnes dokumentus, tagad ir iespējams izvēlēties arī Projektu (statusā “Procesā”). Projekta kods tālāk tiek pārnests un rēķina vai avansa norēķina dokumentu. Projekta lauks ir redzams tikai tad, ja ir pieslēgts modulis Projekti. Šī funkcionalitāte dod iespēju projektu vadītājiem sadalīt izmaksas/ieņēmumus pa projektiem, Iesūtnes, nevis grāmatvedības dokumentā.
 • Sūtot atskaites pa e-pastu tagad ir iespējams iestatīt pievienotā PDF faila nosaukumu. Atskaišu specifikācijas logā zem trīspunktes opcijas “Rādīt papildu atskaites parametrus” ir pievienota jauna iespēja – “Piesaistītā faila nosaukums”, kur iespējams iestatīt nosaukuma veidošanās formulu vai statisku tekstu. Piekļuvi šim parametram iespējams kontrolēt lietotāja pieejas tiesībās.
 • Jauna iespēja, kas ļauj atvērt Rēķina ierakstu labojumu veikšanai. No rēķina trīspunktes tagad ir iespējams atvērt un slēgt ierakstu labojumu veikšanai. Rēķinam, kas ir atvērts labojumiem ir iespēja mainīt Objektus un informāciju priekšapmaksu sadaļā. Ieraksta atvēršanas funkcionalitāte ir jāpiešķir lietotājam pieejas tiesībās, norādot “Atslēgt ierakstus” – Pilna pieeja.
 • Atskaite “Klientu aktivitātes” Projektu modulī ir papildināta ar iespēju pievienot kā papildu filtru dažādus laukus no Aktivitāšu ieraksta. Piemēram, iespējams pievienot lauku “Izpildīts” un atskaitē atlasīt tikai Izpildītās (1) vai tikai Neizpildītās (0) aktivitātes.
 • Papildināta lietotāju pieejas tiesību kontrole, kas ļauj slēgt pieeju visiem vienas aplikācijas elementiem. Norādot aplikācijas nosaukumu ar * , piemēram stock*, iespējams noslēgt pieeju visiem noliktavas elementiem. Tas atvieglo gan pieejas tiesību iestatīšanu, gan nodrošina kontroli pār tiem elementiem, kas sistēmā parādās nākotnē, piemēram, jauna atskaite Noliktavas modulī. Lai izmantotu šo iestatīšanas veidu, atsevišķi jānoslēdz piekļuve tabulām un atskaitēm.
 • Uzlabota jaunu sistēmas lietotāju pievienošanas saskarne. Ir vienādota saskarne jauna lietotāja veidošanas procesam, deaktivējot “+” un “kopēt” pogas esoša lietotāja ierakstā.
 • Ražošanas pasūtījums papildināts ar daudzuma lauku otrajā mērvienībā. Izmantojot uzskaiti divās mērvienībās, ražošanas darbiniekiem ir ērtāk strādāt ar ražošanas mērvienībām, tādēļ ražošanas pasūtījumā ir izveidoti papildu lauki: “Pabeigts daudzums mērvienībā” un “Atlicis daudzums mērvienībā”.
 • Pasūtījumu pārvaldības ieraksts papildināts ar obligāti aizpildāmo lauku kontroli. Mainot rindas statusu no “Pieprasījums” uz “Grozā” sistēma kontrolē obligāti aizpildāmo laukus, kas norādīti galvenajos iestatījumos, pasūtījumu parametros, tāpat kā mainot statusu no  “Procesā” uz “Grozā”.
 • Papildināta iztrūkuma aprēķināšanas funkcionalitāte Pasūtījumu pārvaldības ierakstā. Ieraksta rindas, kas nākušas no Iepirkuma pieprasījuma, mainot statusu uz Pasūtīts vai Apstiprināts nepalielina Iztrūkumu. Mainot virsrindas statusu uz “Procesā” aprēķinātais daudzums sanāk 0 vai mazāk netiek veidota apakšrinda ar nulles vai negatīvu daudzumu.
 • Pasūtījuma pārvaldībā rindām ar statusu “Pieprasījums” tiek attēlota mērvienība.
 • Kļūdu labojumi dažādos moduļos.